CYFRANNU

WNEWCH CHI PLÎS SICRHAU BOD POB CYFRANIAD YN LÂN, O ANSAWDD DA, AC YN EIN CYRRAEDD MEWN BAGIAU CLIR / TRYLOYW.

RYDYM OND YN DERBYN Y CANLYNOL:

Dillad Dynion, Merched, Plant a Babanod

(Dim dillad isaf na dillad nofio os gwelwch yn dda)

Esgidiau

Dillad Gwely (dim duvets)

Teganau (dim teganau meddal)

Pethau i’r gegin

Addurniadau Nadolig

DIM EITEMAU ERAILL AR HYN O BRYD

Bydd pob rhodd lle bo'n bosibl yn cael ei wirio gan aelodau'r staff, a dim ond yr eitemau a restrir uchod y dylech eu cynnwys. Ni fydd gennym ddewis arall heblaw gwrthod eitemau anaddas.

NID YDYM YN DERBYN MWYACH:

Duvets

Fframiau lluniau

Basgedi Moses i fabanod (o unrhyw fath)

Bric-a-Brac (llestri, setiau te, mygiau, addurniadau)

Llyfrau

DVD's

CD's

DIOLCH YN FAWR AM EICH CYDWEITHREDIAD

Gellir dod a rhoddion i’r siop unrhyw bryd rhwng 10yb - 4yp Dydd Iau i ddydd Gwener.

Peidiwch plîs a gadael rhoddion tu fas y siop yn ystod yr oriau hyn.